orange flowers on water

Significance of Water

Significance of Water in Sanathana Dharma आपो वा इदग् सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपःपशव आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापःस्वराडापश्छन्दाग् स्यापो ज्योतीग् ष्यापो यजूग् ष्यापःसत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप …

Significance of Water Read More »

Gratitude to The Guru

अविद्यायां अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम् मन्यमानाः  जंघन्यमानाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः    Avidyaayam antharae varthamaanaah Swayam Dheerah panditam manyamaanaah Janghanyamaanaah pariyanthi moodhaah Andhenaiva …

Gratitude to The Guru Read More »

Scroll to Top