Indian Tradition

orange flowers on water

Significance of Water

Significance of Water in Sanathana Dharma आपो वा इदग् सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपःपशव आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापःस्वराडापश्छन्दाग् स्यापो ज्योतीग् ष्यापो यजूग् ष्यापःसत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप

Significance of Water Read More »

Scroll to Top