Search Results for: Bhagavad Gita

orange flowers on water

Significance of Water

Significance of Water in Sanathana Dharma आपो वा इदग् सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपःपशव आपोऽन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापःस्वराडापश्छन्दाग् स्यापो ज्योतीग् ष्यापो यजूग् ष्यापःसत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप …

Significance of Water Read More »

Food, the Fodder for our thoughts

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन: || -Srimad Bhagavad Gita 9.26 patraṁ puṣhpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayachchhati tadahaṁ bhaktyupahṛitam aśhnāmi prayatātmanaḥ In Srimad Bhagavad Gita, Lord krsna …

Food, the Fodder for our thoughts Read More »

Scroll to Top